Menu
 

Informacije o moratorijumu

 
 

Ponuda uvođenja moratorijuma (zastoja) u otplati obaveza po osnovu kreditnih proizvoda i mere očuvanja stabilnosti finansijskog sistema


U skladu sa Odlukom o privremenim merama za banke radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema (“Službeni glasnik RS” br. 103/2020 - daljem tekstu: Odluka) koju je donela Narodne banke Srbije dana 27.07.2020.godine a koja je stupila na snagu 28.07.2020.godine, Mobi Banka ad Beograd (u daljem tekstu: Banka), dana 31.07.2020.godine svojim korisnicima upućuje Ponudu za primenu moratorijuma u otplati obaveza po osnovu kreditnih proizvoda Banke (u daljem tekstu: Ponuda). 


1. Početak primene i period trajanja moratorijuma


U skladu sa navedenom Odlukom, uvodi se zastoj u otplati obaveza (moratorijum) na sve kreditne proizvode koji su u otplati i to u periodu od 01.08.2020. godine do 30.09.2020. godine. Takođe, zastoj u otplati obaveza (moratorijum) se primenjuje i na kreditne obaveze koje su dospele u toku jula meseca 2020. godine, a koje korisnici nisu izmirili.

Naglašavamo da je Narodna banka Srbije Odlukom propisala da se moratorijum ne primenjuje na obaveze za usluge platnog prometa (naknada za održavanje računa, provizije vezane za izvršenje transakcija i sl.). 


2. Aktivnosti Korisnika ukoliko ne želi primenu zastoja u otplati (moratorijuma) 


Svi korisnici kreditnih proizvoda Banke koji ne žele primenu moratorijuma, odnosno koji žele da nastave sa izmirivanjem svojih obaveza koje dospevaju u toku avgusta i septembra 2020.godine, potrebno je da o tome obaveste Banku najkasnije do 10.08.2020. godine na sledeći način:

 • elektronskim putem: slanjem obaveštenja o odbijanju ponude o zastoju u otplati obaveza po kreditnim proizvodima na imejl adresu Banke moratorijum@mobibanka.rs sa imejl adrese koju je korisnik registrovao u Banci. 
 • Telefonskim pozivom Kontakt centra Banke na broj 063 9005 uz izbor opcije 4, pa opcije 1 za automatsku prijavu odluke o odbijanju moratorijuma. Ukoliko korisnik poziva sa broja koji nije registrovan u Banci moći će da odbije primenu moratorijuma pozivanjem Kontakt centra u telefonskom razgovoru sa operaterom.
 • Lično, dostavljanjem obaveštenja u ekspozituri Banke, koja se nalazi na adresi Omladinskih brigada 88, Novi Beograd,
 • dostavljanjem potpisanog obaveštenja, putem redovne pošte na adresu sedišta Banke u ul. Omladinskih brigada 88, Novi Beograd, uz naznaku “Odbijanje moratorijuma”.


U obaveštenju o odbijanju moratorijuma, Korisnik je potrebno da navede svoje lične podatke (ime, prezime i poslednja tri broja svog JMBG-a), kao i broj/brojeve ugovora o kreditu, ugovora o kreditnoj kartici, odnosno broj ugovora o tekućem računu po kome je odobreno prekoračenje, za koje odbija primenu moratorijuma. Ukoliko Korisnik ima više kreditnih proizvoda u Banci, može odlučiti za koji ugovor o kreditu/kreditnoj kartici /dozvoljenom prekoračenju po tekućem računu će se moratorijum primenjivati a na koji neće. 


U slučaju da Korisnik ima više kreditnih proizvoda u Banci, a u obaveštenju o odbijanju moratorijuma ne navede brojeve ugovora za koje ne želi primenu moratorijuma, smatraćemo da se obaveštenje odnosi na sve kreditne proizvode koje klijent ima kod Banke. 


Ukoliko Korisnik za vreme trajanja moratorijuma izvrši uplatu dospelih obaveza u celosti za određeni mesec (jul, avgust ili septembar 2020.godine), na kreditnu partiju, Banka neće primeniti zastoj u otplati tih kreditnih obaveza za konkretan mesec, u periodu važenja moratorijuma, već će se smatrati da je za izmirenu obavezu, Korisnik odustao od zastoja u otplati. 


Uplatu obaveza po osnovu kreditnih proizvoda Korisnik može izvršiti tako što će iznos dospelih obaveza u celosti uplatiti na osnovni račun Banke br. 908-11501-07, a u pozivu na broj navesti broj ugovora o kreditu/kreditnoj kartici. Uplata obaveza po dozvoljenom prekoračenju po tekućem računu vrši se uplatom sredstava na broj tekućeg računa po kome je odobreno dozvoljeno prekoračenje. 


Uplatom sredstava od strane korisnika na opisani način podrazumeva odbijanje ponude o moratorijumu za dospelo i namireno potraživanje.


3. Primena zastoja u otplati (moratorijuma) 


Ukoliko se Korisnik do 10.08.2020. godine ne izjasni o odbijanju Ponude na jedan od načina iz tačke 2, Banka će smatrati da je Korisnik Ponudu prihvatio i automatski primeniti zastoj u otplati obaveza za sve kreditne obaveze koje dospevaju u period počev od 1. avgusta 2020. godine, zaključno sa 30.septembrom 2020. godine. Zastoj u otplati obaveza (moratorijum) se automatski primenjuje i na neizmirene obaveze po kreditnim proizvodima koje su dospele u toku jula meseca 2020. godine.


4. Šta podrazumeva moratorijum u otplati obaveza 


Moratorijum predstavlja zastoj u otplati obaveza po osnovu kreditnih proizvoda koje korisnici Banke imaju u korišćenju i podrazumeva da će plaćanje svih obaveza po osnovu kreditnih proizvoda prema Banci biti odloženo do prestanka moratorijuma zaključno sa 30.09.2020. godine. 


4.1. Obračun kamate za vreme trajanja moratorijuma


Za vreme trajanja moratorijuma Banka će:

za obaveze po kreditima obračunavati redovnu ugovorenu kamatu na iznos nedospelog duga koji ne uključuje obaveze koje dospevaju tokom moratorijuma; 

za obaveze po osnovu kreditnih kartica i dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu obračunavati redovnu (ugovorenu) kamatu na iskorišćeni iznos. 


4.2. Reprezentativni primer iznosa obaveza  pre i nakon prestanka moratorijuma do kraja perioda otplate


Reprezentativni primeri za dozvoljeni minus i kreditnu karticu se nalaze na sledećem linku.


Reprezentativni primer otplate gotovinskog kredita nakon moratorijuma:

 
Reprezentativni primer za dinarski keš kredit isplacen u martu 2019 godine (otplaceno 16 rata)
Iznos kredita 240.000 RSD
Rok otplate 24 meseca 24 meseca+2 meseca moratorijuma
Iznos mesečne rate 11.142,27 RSD 11.313,79 RSD*
Razlika u mesečnoj rati: 171,52 RSD Obračunata kamata za vreme trajanja moratorijuma: 1.379,03 RSD
Nominalna kamatna stopa 10,75%, fiksna
* iznos rate nakon primene zastoja u otplati obaveza dužnika (moratorijum) u trajanju od dva meseca
 
 

4.3. Automatsko produženje roka važenja dozvoljenog prekoračenja i kreditne kartice ukoliko rok važenja ističe tokom trajanja moratorijuma 


U slučaju da rok važenja dozvoljenog prekoračenja po računu, odnosno kreditne kartice ističe tokom trajanja moratorijuma, period važenja se automatski produžava za period trajanja moratorijuma.


5. Prestanak moratorijuma  i način otplate obaveza


Banka će svim korisnicima kreditnih proizvoda, koji su koji su se opredelili za primenu zastoja u otplati kreditnih obaveza na registrovanu imejl adresu poslati obaveštenje sa informacijama o datumu isteka moratorijuma, kao i o načinu otplate po isteku moratorijuma.


5.1. Način otplate obaveza po prestanku moratorijuma po pojedinačnim kreditnim proizvodima Banke


Nakon prestanka moratorijuma Korisnik nastavlja otplatu na sledeći način:

 • kod anuitetskih kredita nakon što se rok otplate produži za dva meseca, odnosno za tri meseca (ukoliko se zastoj u otplati obaveza primenjuje i na obaveze koje su dospele u julu 2020.godine a koje Korisnik nije izmirio), ugovorenu redovnu kamatu obračunatu tokom trajanja moratorijuma Banka će, rasporediti ravnomerno na preostali rok otplate kredita. Korisnik će tako obračunatu kamatu u toku moratorijuma plaćati uz redovnu mesečnu obavezu (mesečni anuitet) do isteka roka na koji je kredit ugovoren.
 • Kod kreditnih kartica akon što se rok otplate produži za dva meseca, odnosno za tri meseca (ukoliko se zastoj u otplati obaveza primenjuje i na obaveze koje su dospele u julu 2020.godine a koje Korisnik nije izmirio) Korisnik će obračunatu kamatu u toku trajanja moratorijuma otplaćivati u jednakim iznosima u narednih 12 meseci.
 • Kod dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu nakon što se rok otplate produži za za tri meseca Korisnik će, obračunatu kamatu u toku trajanja moratorijuma i neizmirene obaveze iz prethodnog moratorijuma otplaćivati u skladu sa preostalim rokom otplate. Važenje dozvoljenog prekoračenja se produžava za period trajanja moratorijuma.
 • Redovna kamata se ne pripisuje glavnom dugu.

Banka će na način naveden u prethodnom stavu raspodeliti i zateznu kamatu obračunatu u toku trajanja moratorijuma na potraživanja dospela pre početka primene moratorijuma. Zatezna kamata se ne pripisuje glavnom dugu.


Pored navedenog, Korisnicima anuitetskih kredita Banke će dostaviti novi plan otplate sa svim detaljima otplate kredita, bez dodatnih troškova za Korisnika. 


5.2. Dodatni načini otplate obaveza  


Nakon dostavljanja plana otplate iz tačke 5.1, Korisnik može, u roku od sedam dana, od Banke zahtevati da umesto definisanog načina otplate, po prestanku moratorijuma:

 • izmiri sve obaveze koje su bile obuhvaćene moratorijumom (sve anuitete iz perioda moratorijuma – glavnicu i redovnu kamatu), u ovom slučaju mesečna rata i rok otplate ostaju isti (u daljem tekstu: Opcija 1), ili da
 • izmiri sve obaveze po osnovu redovne kamate koja se obračunavala za vreme trajanja moratorijuma, uz produženje roka otplate kredita za period trajanja moratorijuma (u daljem tekstu: Opcija 2).

Ukoliko se Korisnik odluči za jedan od ponuđenih načina otplate neophodno je da obezbedi sredstva na svom tekućem računu za izmirenje obaveza po odabranom načinu otplate, kao i da podnese poseban zahtev Banci u pisanoj formi ili kontaktiranjem Kontakt centra Banke.

Zahtev za primenu određenog načina otplate kredita (Opcija 1 ili Opcija 2) Korisnik može dostaviti pisanim putem, dostavljanjem zahteva sa registrovane imejl adrese na imejl moratorijum@mobibanka.rs, kao i pozivanjem Kontakt centra Banke, odnosno telefonskim pozivom sa registrovanog broja telefona na broj 063 9005 uz izbor opcije 4. Predmetni Zahtev može da se dostavi u roku od 7 dana od dana prijema ovog obaveštenja Banke, a u zahtevu je neophodno navesti lične podatke (ime, prezime i poslednje tri cifre JMBG-a), broj partije kredita i način otplate kredita koji Korisnik želi da se primeni.6. Otplata kreditnih obaveza putem trajnog naloga i administrativne zabrane


Banka je dana 28.07.2020. godine, ukinula naplatu obaveza po kreditnim proizvodima putem trajnih naloga i administrativnih zabrana.


Korisnici koji nameravaju da odbiju moratorijum nemaju nikakvog razloga za zabrinutost jer je Banka u obavezi da, ukoliko korisnik u propisanom roku (do 10.08.2020. godine) dostavi obaveštenje da odbija ponudu – da obaveze dospele nakon 28.07.2020. godine, naplati u iznosu koji bi bio naplaćen da Banka nije obustavila isplate po trajnim nalozima (bez bilo kakvog dodatnog obračuna kamate), kao i da aktivira trajni nalog. 


S tim u vezi svi korisnici koji žele da izmire obaveze dospele u julu 2020. godine, odnosno obaveze dospele zaključno sa 31.07.2020. godine, potrebno je da izvrše uplatu u iznosu dospelih obaveza direktno na partiju kredita, odnosno internim prenosom sa tekućeg računa na partiju kreditnog proizvoda putem aplikacije Banke. 


Uplatu obaveza po osnovu kreditnih proizvoda Korisnik može izvršiti tako što će sredstva za izmirenje dospelih obaveza u celosti uplatiti na osnovni račun Banke br. 908-11501-07, a u pozivu na broj navesti broj ugovora o kreditu/kreditne kartice.  Uplata obaveza po dozvoljenom prekoračenju po tekućem računu vrši se uplatom sredstava na broj tekućeg računa po kome je odobren dozvoljeno prekoračenje. Uplatom sredstava od strane korisnika na opisani način podrazumeva odbijanje ponude o moratorijumu za dospelo i namireno potraživanje.


7.  Druge mere i aktivnosti Banke u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema


Pored primene moratorijuma u otplati obaveza na način koji je prethodno opisan Banka će od dana 01.08.2020. godine zaključno sa 30.09.2020. godine, primenjivati i niz drugih mera i aktivnosti radi očuvanja stabilnosti finansijskog sistema u Republici Srbiji: 

 • Banka neće obračunavati zateznu kamatu na dospelo a neizmireno potraživanje nastalo za vreme trajanja moratorijuma;
 • Banka neće pokretati postupak izvršenja;
 • Banka neće pokretati postupak prinudne naplate prema dužniku;
 • Banka neće preduzimati druge pravne radnje u cilju naplate potraživanja prema dužnicima.Korisne informacije o primeni moratorijuma

 

Da li se moratorijum primenjuje i na namenski kredit za kupovinu uređaja?

Odbio sam ponudu za moratorijum, da li mogu sada da se prijavim za primenu moratorijuma?

Kolika će mi biti kamata za kredit nakon isteka moratorijuma?

Da li je moguća delimična prevremena otplata kredita u toku moratorijuma?

Da li mogu da prevremeno u potpunosti otplatim svoj kredit za vreme moratorijuma?

Ako uradim interni prenos na partiju kredita a želeo sam primenu moratorijuma, šta se dešava sa sredstvima?

Da li mi se grejs period za kreditnu karticu, u trajanju od maksimalno 45 dana, produžava u periodu moratorijuma?

Na koji način se zastoj u otplati obaveza primenjuje na kreditnu karticu, za revolving i podelu na rate?

Ako uradim interni prenos na kreditnu karticu, a želeo sam primenu moratorijuma, da li ta sredstva sa kartice mogu da koristim?

Uskoro mi ističe dozvoljeno prekoračenje, šta mi je potrebno za produženje?

Da li se zastoj u otplati primenjuje na obaveze po osnovu različitih naknada i provizija u vezi sa platnim prometom?

 

Vaša Mobi Banka

(Objavljeno na sajtu Banke dana 31.07.2020.godine)
Informacije o moratorijumu u periodu od 31.03. do 29.06.