Menu
 

Način privremene isplate sredstava za lica sa navršenih 65 godina i više i izdavanja platne kartice

 
 

Isplata sredstava


Korisnicima Mobi Banke sa navršenih 65 i više godina, a koja nemaju ovlašćena lica za raspolaganje sredstvima na računu, odnosno ovlašćena lica imaju 65 i više godina, sredstva sa svih računa u banci (dinarskog ili deviznog tekućeg računa, štednog računa...) se mogu isplatiti na jedan od sledećih načina:

1.Isplatom novca u ekspozituri Banke ovlašćenom licu, na osnovu jednokratnog punomoćja


Informacije u vezi punomoćja:
 • može biti na obrascu ili u slobodnoj formi (sa svim podacima iz obrasca) – prilog obrazac: Punomoćje za isplatu ili nalog za prenos
 • ne mora biti overeno kod nadležnog organa, ali Banka proverava validnost pozivom korisnika na registrovani broj mobilnog telefona
 • primerak ovlašćenja zadržava Banka, a za realizaciju je potrebno stavljanje na uvid ličnih dokumenata korisnika i ovlašćenog lica


Produženo radno vreme ekspoziture Mobi Banke tokom isplate penzija za april licima od 65 godina i više:


Petak, 08.05.2020. :  17: 00 – 19:00

Subota 09.05. 2020. : 13:00 – 15:00

Ponedeljak 11.05. 2020 – petak 15.05.2020 : 17:00– 19:002.Isplatom novca na kućnu adresu u saradnji sa JP Pošta Srbije


Informacije u vezi sa isplatom na adresu:
 • istog dana po prijemu zahteva, Banka organizuje pakovanje novca i naloga za isplatu u koverte, gde upisuje adresu i kontakt telefon korisnika
 • najkasnije narednog radnog dana, od dana prijema zahteva korisnika, Banka uručuje pošiljku JK Pošta Srbije
 • JK Pošta Srbije organizuje dostavu, prilikom uručenja proverava identite uvodom u važeći lični dokument korisnika i jedan primerak naloga za isplatu dostavlja Banci, jedan ostavlja korisniku i jedan zadržava 

Korisnik može uputiti zahtev za isplatu novčanih sredstava i izjasniti se za jedan od navedenih načina isplate telefonskim putem ili dostavljanjem zahteva na imejl, uz navođenje broja svog tekućeg računa i iznosa za isplatu.
Korisnik, pored isplate sredstava, može Banci dati nalog za prenos sredstava sa svog računa, pozivom ili putem imejla ili preko ovlašćenog lica, sa jednokratnim punomoćjem za nalog za prenos. Tom prilikom, pored podatka o broju svog tekućeg računa i iznosa za prenos, navodi i broj računa na koji želi da se izvrši prenos sredstava. 

Napomene: 

Mesečno se može najviše isplatiti iznos koji nije veći od 80.000 dinara, odnosno za isplatu sredstava u stranoj valuti navedeni iznos u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate

U slučaju neuspešne isporuke:
 • JK Pošta Srbije čuva pošiljku u propisanom roku
 • Dogovara termin ponovne isporuke
 • Nakon isteka roka čuvanja, vraća pošiljku Banci


Izdavanje i reizdavanje platne kartice


Korisnicima Mobi Banke sa navršenih 65 i više godina, a koja nemaju ovlašćena lica za raspolaganje sredstvima na računu, odnosno ovlašćena lica imaju 65 i više godina, dostava izdatih ili reizdatih platnih kartica (MasterCard i/ili Dina kartica) vrši se preporučenom pošiljkom. 

Izdavanje ili reizdavanje platnih kartica moguće je i ovlašćenom licu na osnovu jednokratnog punomoćja:
 • može biti na obrascu ili u slobodnoj formi (sa svim podacima iz obrasca) – prilog obrazac: Punomoćje za preuzimanje kartice
 • ne mora biti overeno kod nadležnog organa, ali Banka proverava validnost pozivom korisnika na registrovani broj mobilnog telefona
 • primerak ovlašćenja zadržava Banka, a za realizaciju je potrebno stavljanje na uvid ličnih dokumenata korisnika i ovlašćenog lica
Napomena: isporuka reizdatih kartica za sve korisnike vrši se preporučenom pošiljkom.

Za sva pitanja u vezi sa isplatom sredstava sa računa korisnika, jednokratnim punomoćjem, nalozima za prenos sredstava, izdavanjem i reizdavanjem kartica, aktivacijom internet i mobilne aplikacije možete da nas kontaktirate: