Menu

Kako možete poslati prigovor?Korisnik Mobi Banke, fizičko ili pravno lice, može da podnese prigovor na rad banke u pisanoj formi  na sledeće načine:
  • Kroz internet i mobilnu aplikaciju koristeći opciju: Inboks/Nova poruka/Prigovor
  • imejlom na adresu prigovori.banka@mobibanka.rs
  • preko sajta Banke, na početnoj stranici
  • poštom na adresu Omladinskih brigada 88, 11070 Beograd
  • u poslovnim prostorijama banke
 
Zaposleni Banke će primiti prigovor u bilo kojoj prostoriji u kojoj Banka pruža usluge, a klijentu će izdati potvrdu o prijemu prigovora, koja sadrži mesto i vreme prijema, kao i ime zaposlenog koji je primio prigovor. 

  • Banka je dužna da korisniku dostavi pismeni odgovor najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema prigovora. Ukoliko banka iz razloga koji ne zavise od nje, nije u mogućnosti  da dostavi odgovor u u roku od 15 dana, taj rok se može produžiti za najviše dodatnih 15 dana, o čemu će banka obavestiti korisnika.
  • Ukoliko banka oceni da je prigovor osnovan, obavestiće korisnika i o tome da li su otklonjeni razlozi zbog kojih je prigovor uložen, ili  o roku i planovima za njihovo rešavanje. Ukoliko banka oceni da je prigovor neosnovan, obavestiće korisnika uz adekvatno obrazloženje.
  • Ukoliko je korisnik nezadovoljan odgovorom banke ili mu taj odgovor nije dostavlјen u zakonskom roku, korisnik ima pravo da u roku od 6 meseci podnese pritužbu Narodnoj banci Srbije. Pritužba se podnosi Sektoru za zaštitu korisnika finansijskih usluga poštom na adresu Nemanjina 17 ili Poštanski fah 712, 11000 Beograd ili putem internet prezentacije Narodne banke Srbije kojoj se pristupa na početnoj stranici klikom na tekst Podnesite pritužbu/prigovor na rad davaoca finansijskih usluga.
  • Obrada prigovora korisnika se ne naplaćuje.
  • Ukoliko korisnik nije zadovoljan odgovorom Banke na prigovor ili odgovor nije dostavljen u roku od 15 (izuzetno 30) dana, sporni odnos na osnovu prigovora može se rešiti i u postupku posredovanja koji se pokreće na predlog jedne strane i prihvatanjem predloga za pokretanje tog postupka druge strane. Postupak posredovanja sprovode zaposleni u Narodnoj banci Srbije ili drugi organi odnosno lica nadležna za posredovanje.

Na prigovore upućene usmenim putem, banka nije u obavezi da odgovori.

 

Regulativa u vezi sa prigovorom korisnika