Obaveštenje o klasifikaciji dokumentacije

Share this:

Menu
STANOVNIŠTVO PODRŠKA OBAVEŠTENJA ZA KORISNIKE OBAVEŠTENJE O KLASIFIKACIJI DOKUMENTACIJE

Share this:

NAZAD
 

Sva dokumentacija banke koja je dostupna korisnicima putem sajta/aplikacije banke (Moja banka/Moji dokumenti) ili koja može biti dostavljena korisniku od strane banke, će od 24.07.2018. biti klasifikovana kao Poverljiva ili Javna, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, Zakonom o bankama i Odlukom NBS o minimalnim standardima za upravljanje informacionim sistemom finansijskih institucija.

 

Dokumenta dostupna korisnicima mogu biti označena kao:

 

Poverljiva dokumenta:

  1. Dokumenta koja sadrže podatke koji su poznati banci a odnose se na lične podatke, finansijsko stanje i transakcije, kao i na vlasništvo ili poslovne veze klijenata te ili druge banke 
  2. Dokumenta koja sadrže podatke o stanju i prometu na individualnim depozitnim/kreditnim/debitnim računima
  3. Dokumenta koja sadrže druge podatke do kojih banka dođe u poslovanju sa klijentima

Javna dokumenta:

  1. Dokumenta koja sadrže  javno objavljene podatke koji su zainteresovanim licima dostupni iz drugih izvora 
  2. Dokumenta koja sadrže  podatke na osnovu kojih se ne otkriva identitet pojedinačnog klijenta