Menu
 

Ponuda uvođenja moratorijuma (zastoja) u otplati obaveza po osnovu kreditnih proizvoda i mere očuvanja finansijske stabilnosti

 
 

U skladu sa Odlukom o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema (“Službeni glasnik RS” br. 33/2020 - daljem tekstu: Odluka) koju je donela Narodna banka Srbije dana 17.03.2020. godine, a koja je stupila na snagu dana 18.03.2020. godine, kojom se uređuju mere i aktivnosti tokom trajanja vanrednog stanja koje je uvedeno zbog pandemije izazvane virusom COVID-19, Mobi Banka (u daljem tekstu: Banka) svim svojim korisnicima upućuje ponudu za  primenu moratorijuma u otplati obaveza po osnovu kreditnih proizvoda. 
1. Šta podrazumeva moratorijum u otplati obaveza 


Moratorijum predstavlja zastoj u otplati obaveza po osnovu kreditnih proizvoda koje korisnici Banke imaju u korišćenju i podrazumeva da će plaćanje svih obaveza po osnovu kreditnih proizvoda prema Banci biti odloženo do prestanka vanrednog stanja, a najmanje 90 dana.

Za vreme trajanja moratorijuma Banka će obračunavati redovnu ugovorenu kamatu koju će, nakon prestanka istog, pripisati dugu i rasporediti ravnomerno na preostali rok otplate kredita. 

Nakon prestanka moratorijuma korisnik nastavlja otplatu kreditnog proizvoda tako što se rok otplate kreditnog proizvoda produžava za tri meseca.

Reprezenatitivni primer otplate gotovinskog kredita nakon moratorijuma pogledajte ovde.


2. Kada će Banka primeniti moratorijum i prema kojim korisnicima?


Ponuda za primenu moratorijuma u otplati obaveza po osnovu kreditnih proizvoda namenjena je svim korisnicima koji na dan objavljivanja ove ponude na internet stranici Banke 21.03.2020. godine imaju kreditne proizvode u Banci i ponuda traje do 31.03.2020. godine.

Objavljivanjem Ponude na internet stranici Banke smatraće se da je ponuda dostavljena korisnicima.
Korisnici koji ne žele primenu moratorijuma u otplati obaveza potrebno je da Banku obaveste o tome najkasnije do 31.03.2020. godine i to slanjem poruke na imejl adresu moratorijum@mobibanka.rs sa imejl adrese koju je korisnik registrovao u Banci. 

Moratorijum u otplati obaveza će se od dana 31.03.2020. godine primeniti na sve korisnike kreditnih proizvoda koji nisu odbili ponudu odnosno koji na predviđeni način i u predviđenom roku nisu obavestili Banku da ne žele primenu moratorijuma.

Banka ima pravo da naplati rate kredita koje dospevaju do dana od kog moratorijum počinje da proizvodi pravno dejstvo, 31. 03.2020. godine,  osim ako je klijent izričito zahtevao primenu moratorijuma pre isteka tog roka, a od dana objavljivanja ponude (21.03.2020.). Ovaj zahtev klijent može uputiti banci sa registrovane imejl adrese na moratorijum@mobibanka.rs.


3. Druge mere i aktivnosti Banke u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema


Pored ponude primene moratorijuma u otplati obaveza koja je prethodno objašnjena, Banka će od dana 18.03.2020. godine i tokom trajanja vanrednog stanja, koje je proglašeno zbog pandemije virusa COVID-19, primenjivati niz mera i aktivnosti radi očuvanja finansijskog sistema u Republici Srbiji: 
  • Banka neće obračunavati zateznu kamatu na dospelo a neizmireno potraživanje;
  • Banka neće pokretati postupak izvršenja;
  • Banka neće pokretati postupak prinudne naplate prema dužniku;
  • Banka neće preduzimati druge pravne radnje u cilju naplate potraživanja prema dužnicima.

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije možete nam se obratiti putem mejla banka@mobibanka.rs
Vaša Mobi Banka