Menu
 
 
 

Neka ti novac uvek bude na raspolaganju, dok istovremeno štediš i uvećavaš svoju dinarsku štednju iz meseca u mesec, sa kamatom od 0,9% na godišnjem nivou.

 

 

Primer dinarske štednje po viđenju

 
Period na koji je novac deponovan na štednom računu
Nominalna kamata stopa, fiksna na godišnjem nivou 0.9% 3m 6m 12m
100.000 RSD 194,40 RSD 340,23 RSD 473,94 RSD
Ukupan iznos 100.194,40 RSD 100.340,23 RSD 100.473,94 RSD
Napomena: Primer je uradjen pod pretpostavkom da je novac deponovan na štedni račun 08.11.2020. Za dinarske depozite efektivna kamatna stopa jednaka je nominalnoj kamatnoj stopi.
 
Kamata u ovom primeru je izračunata pod pretpostavkom da će iznos štednje biti uplaćen odjednom i da će jedna dvanaestina glavnice biti isplaćena svakog meseca u narednih godinu dana. Na kamatu na štednju u dinarima se ne obračunava porez.
 

 

Ponuda štednje

 

Mobi Banka u svojoj ponudi ima dve vrste štednje po viđenju:

 

Dinarska štednja po viđenju

  • Dinarska štednja po viđenju ima fiksnu nominalnu kamatnu stopu od 0,9% na godišnjem nivou. Za dinarske depozite efektivna kamatna stopa jednaka je nominalnoj kamatnoj stopi.
  • Obračun i pripis kamate se vrši na kraju svakog meseca ili u trenutku prekida štednje, pri čemu se novac prebacuje na tekući račun.
  • Ne postoji minimalni, kao ni maksimalni iznos koji je moguće deponovati.
  • Moguće je imati više od jednog štednog računa.
  • Na prihode od kamata na štednju u dinarima se ne plaća porez.

Devizna štednja po viđenju

  • Štednja po viđenju u evrima ima fiksnu nominalnu kamatnu stopu od 0,10% na godišnjem nivou, na čiju kamatu se obračunava porez od 15% i efektivnu kamatnu stopu od 0,09%.
  • Obračun i pripis kamate se vrši na kraju svakog meseca ili u trenutku prekida štednje, pri čemu se novac prebacuje na tekući račun.
  • Ne postoji minimalni iznos koji je moguće deponovati
  • Moguće je imati više od jednog štednog računa.
 

Reprezentativni primer za deviznu štednju

 

 

Kako do štednje?

 
 
 

Uplate novca

Isplata/povlačenje novca

 
OSIGURANJE DEPOZITA
 

 

Zahtev za Potrvdu o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku   (obrazac PPP-PO) za isplaćenu kamatu na deviznu štednju možete poslati na e-mail adresu banka@mobibanka.rsMolimo da u zahtevu navedete svoje ime i prezime, JMBG i adresu. Potvrdu ćemo poslati preporučenom pošiljkom na navedenu adresu.