Menu
 
 
 


Iskoristi priliku i otvori dinarski račun štednje po viđenju i štedi po godišnjoj nominalnoj kamatnoj stopi od 2,0% (EKS 2,0%).


Neka ti novac uvek bude na raspolaganju, dok istovremeno štediš i uvećavaš svoju dinarsku štednju iz meseca u mesec, sa kamatom od 2,0%.

 

 

Primer dinarske štednje po viđenju

 
Period na koji je novac deponovan na štednom računu
Nominalna kamata stopa, fiksna na godišnjem nivou 2,0% 12 meseci
100.000 RSD 1.038 RSD
Ukupan iznos 101.038 RSD
Napomena: Primer je uradjen pod pretpostavkom da je novac deponovan na štedni račun 10.08.2022.godine. Za dinarske depozite efektivna kamatna stopa jednaka je nominalnoj kamatnoj stopi.
 
Kamata u ovom primeru je izračunata pod pretpostavkom da će iznos štednje biti uplaćen odjednom i da će jedna dvanaestina glavnice biti isplaćena svakog meseca u narednih godinu dana. Na kamatu na štednju u dinarima se ne obračunava porez.
 

 

Ponuda štednje

 

Mobi Banka u svojoj ponudi ima dve vrste štednje po viđenju:

 

Dinarska štednja po viđenju

  • Dinarska štednja po viđenju ima fiksnu nominalnu kamatnu stopu od 2,0% na godišnjem nivou. Za dinarske depozite efektivna kamatna stopa jednaka je nominalnoj kamatnoj stopi.
  • Obračun i pripis kamate se vrši na kraju svakog meseca ili u trenutku prekida štednje, pri čemu se novac prebacuje na tekući račun.
  • Ne postoji minimalni, kao ni maksimalni iznos koji je moguće deponovati.
  • Moguće je imati više od jednog štednog računa.
  • Na prihode od kamata na štednju u dinarima se ne plaća porez.


Devizna štednja po viđenju  • Štednja po viđenju u evrima ima fiksnu nominalnu kamatnu stopu od 0,50% na godišnjem nivou, na čiju kamatu se obračunava porez od 15% i efektivnu kamatnu stopu od 0,42%.
  • Obračun i pripis kamate se vrši na kraju svakog meseca ili u trenutku prekida štednje, pri čemu se novac prebacuje na tekući račun.
  • Ne postoji minimalni iznos koji je moguće deponovati
  • Moguće je imati više od jednog štednog računa.
 

Reprezentativni primer za deviznu štednju

Period na koji je novac deponovan na štednom računu
Nominalna kamata stopa, fiksna na godišnjem nivou 0,50% 12 meseci
Deponovani iznos 10.000 EUR
Iznos kamate  24,31 EUR
Iznos poreza 3,65 EUR
Iznos za isplatu 10.020,66 EUR
     
Efektivna kamatna stopa, fiksna na godišnjem nivou  0,42%
 
Napomena: Primer je urađen pod pretpostavkom da je novac deponovan na štedni račun 21.09.2022. Kamata u ovom primeru je izračunata pod pretpostavkom da će iznos štednje biti uplaćen odjednom i da će jedna dvanaestina glavnice biti isplaćena svakog meseca u narednih godinu dana. Na kamatu na štednju u evrima se obračunava porez od 15%.
 
 

 

Kako do štednje?

 
 
 

Uplate novca

Isplata/povlačenje novca

 
OSIGURANJE DEPOZITA
 

 

Zahtev za Potrvdu o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku   (obrazac PPP-PO) za isplaćenu kamatu na deviznu štednju možete poslati na e-mail adresu banka@mobibanka.rsMolimo da u zahtevu navedete svoje ime i prezime, JMBG i adresu. Potvrdu ćemo poslati preporučenom pošiljkom na navedenu adresu.