Menu
 

INFORMACIJE O OLAKŠICAMA

U OTPLATI KREDITNIH PROIZVODA

 
 

Klijentima koji imaju poteškoće u izmirivanju kreditnih obaveza u uslovima pandemije COVID-19 i koji ispunjavaju određene uslove, Mobi Banka će omogućiti reprogram ili refinansiranje kredita uz grejs period od 6 meseci.


Mobi Banka sprovodi olakšice na osnovu Odluke Narodne Banke Srbije o privremenim merama za banke u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u uslovima pandemije COVID-19, usvojene 14.12.2020. godine, kao i na osnovu dopune navedene Odluke koja je stupila na snagu 12.03.2021.

Ukoliko želite da kontaktirate Mobi Banku u vezi sa kreditnim olakšicama molimo vas pišite nam na adresu banka@mobibanka.rs.
 

KO MOŽE DA SE PRIJAVI ZA PRIMENU OLAKŠICA

 

Za primenu olakšica u otplati kreditnih obaveza može da se prijavi korisnik koji ima poteškoće u izmirivanju kreditnih obaveza u uslovima pandemije COVID-19, ukoliko u periodu od 28.02.2019. godine do 29.02.2020. godine nije bio u docnji dužoj od 90 dana u izmirivanju kreditnih obaveza prema Mobi Banci.


Pored navedenog, pravo na primenu olakšica ima korisnik koji trenutno nije u mogućnosti da izmiruje svoje obaveze prema Banci, odnosno može imati poteškoće u izmirivanju tih obaveza, usled vanrednih okolnosti izazvanih pandemijom COVID-19, uz postojanje jednog od navedenih razloga:

 

1. Da na dan podnošenja zahteva korisnik ima status nezaposlenog lica.


Kao dokaz za navedeno, korisnik dostavlja jedan od navedenih dokumenata:


 • potvrdu/uverenje o nezaposlenosti izdatu od strane Nacionalne službe za zapošljavanje, dostavljeno Banci u originalu ili putem imejla (više informacija pogledajte na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje) ili
 • listing prijava i odjava iz PIO fonda dostavljenih Banci u originalu ili putem imejla, ili


2. Da je na dan 15.12.2020., odnosno 28.02.2021. godine korisnik u docnji dužoj od 30 dana u minimalnom iznosu od 1.000 dinara po osnovu bilo koje kreditne obaveze prema Mobi Banci, ili


3. Da je u poslednja 3 meseca korisnik ostvario prosečni neto mesečni prihod po osnovu zarade ili penzije koji je ispod proseka zarada u Republici Srbiji, prema poslednjim podacima nadležnog organa (prosečna neto zarada za septembar 2020. godine iznosi 59.698 RSD).


U cilju dokazivanja navedenog potrebno je da korisnik dostavi dokaz o primanjima, koji može biti jedan od sledećih dokumenata:

 • Potvrda o zaposlenju koja je potpisana kvalifikovanim sertifikatom ili fizički potpisana dostavljena Banci u originalu ili putem imejla, ili
 • Izvodi iz banke za poslednja 3 meseca u elektronskoj formi ili fizički potpisani, dostavljeni Banci u originalu ili putem imejla, ili
 • Penzioni čekovi/Uverenje/Rešenje o penziji u originalu ili dostavljeni Banci putem imejla, ili


4. Da korisnik ostvaruje prosečan neto mesečni prihod u poslednja 3 meseca do 120.000 dinara, a koji je manji za 10% ili više u odnosu na prihod pre 15.03.2020. godine i da je stepen njegove kreditne zaduženosti, odnosno opterećenost mesečnih primanja kreditnim i drugim obavezama iznad 40% tih prihoda.


U ovom slučaju potrebno je priložiti dokaz o primanjima, koji može biti jedan od sledećih dokumenata:

 • Potvrda poslodavca o smanjenim primanjima (Preuzmite primer potvrde), potpisana kvalifikovanim sertifikatom ili fizički potpisana, dostavljena Banci u originalu ili putem imejla, ili
 • Potvrda o zaposlenju za period 3 meseca pre 15.03.2020. godine i poslednja 3 meseca, koja je potpisana kvalifikovanim sertifikatom ili fizički potpisana, dostavljena Banci u originalu ili putem imejla, ili
 • Izvodi za period 3 meseca pre 15.03.2020. godine i poslednja 3 meseca, u elektronskoj formi ili fizički potpisani, dostavljeni Banci u originalu ili putem imejla, ili
 • Penzioni čekovi/Uverenje/Rešenje o penziji za period 3 meseca pre 15.03.2020. godine i poslednja 3 meseca, u elektronskoj formi ili fizički potpisani dostavljeni Banci u originalu ili putem imejla, ili
 • Promet po platnom računu za period 3 meseca pre 15.03.2020. godine i poslednja 3 meseca
 
Osim navedenog, Banka izuzetno, na osnovu obrazloženog zahteva i dokumentacije korisnika može oceniti da postoje i druge činjenice i okolnosti koje su uticale na pogoršanje finansijskog položaja korisnika i time na njegovu mogućnost da uredno izmiruje obaveze prema Banci (npr. znatno smanjenje prihoda domaćinstva, povećanje troškova usled vanrednih okolnosti izazvanih COVID-19, prekid kontinuiteta primanja u oblasti rada (turizam, ugostiteljstvo, kultura i slično)).

Za sva pitanja u vezi uslova za prijavu za olakšice možete nam pisati na imejl adresu banka@mobibanka.rs.
 
 

VRSTE OLAKŠICA U OTPLATI KREDITNIH OBAVEZA

 

Olakšice koje su predviđene Odlukom odnose se na REPROGRAM i REFINANSIRANJE kreditnih proizvoda, uz odobravanje grejs perioda (mirovanja) od 6 meseci sa odgovarajućim produženjem roka otplate, tako da mesečne obaveze dužnika ne budu veće od onih iz plana otplate pre odobravanja olakšica.


U toku grejs perioda, Banka ne naplaćuje potraživanja po osnovu glavnice, a u tom periodu obračunava ugovorenu kamatu. Korisnik se može opredeliti da li će kamatu obračunatu tokom trajanja grejs perioda plaćati po isteku grejs perioda ili tokom trajanja grejs perioda.

 

1. REPROGRAM kredita podrazumeva grejs period - mirovanje u otplati obaveza prema Banci u trajanju od 6 meseci, u toku kojeg Banka ne naplaćuje glavnicu, pri čemu obračunava ugovorenu kamatu a rok otplate se produžava na način da iznos anuiteta po isteku grejs perioda a do kraja novog roka otplate kredita nije veći u odnosu na taj iznos pre primene olakšica. Dakle, nakon prestanka grejs perioda od 6 meseci, korisnik nastavlja da plaća ratu kredita a rok otplate se produžava za vreme pauze u otplati kreditne obaveze.


Pravo na primenu REPROGRAMA kao olakšice u izmirenju kreditnih obaveza imaju korisnici koji ispunjavaju uslove definisane Odlukom Narodne banke Srbije i koji imaju u korišćenju: 

 • kredit za kupovinu uređaja - imajući u vidu da je reč o beskamatnom kreditu, olakšica u otplati kreditnih obaveza podrazumeva odobrenje grejs perioda u otplati obaveza u trajanju od 6 meseci. Korisnik dostavlja dokumentaciju neophodnu za dokazivanje ispunjenosti uslova za odobravanje olakšica, a olakšica se realizuje dostavljanjem novog plana otplate korisniku.
 • gotovinski kredit - olakšica u otplati kreditnih obaveza podrazumeva odobrenje grejs perioda u otplati obaveza u trajanju od 6 meseci. Korisnik dostavlja dokumentaciju neophodnu za dokazivanje ispunjenosti uslova za odobravanje olakšica, a olakšica se realizuje dostavljanjem novog plana otplate i izmenom ugovorenih uslova. Korisnik se u zahtevu za odobrenje olakšice opredeljuje da li će obračunatu kamatu plaćati po isteku grejs perioda ili će plaćati tokom trajanja grejs perioda.
 • gotovinski kredit za refinansiranje - olakšica u otplati kreditnih obaveza podrazumeva odobrenje grejs perioda u otplati obaveza u trajanju od 6 meseci. Korisnik dostavlja dokumentaciju neophodnu za dokazivanje ispunjenosti uslova za odobravanje olakšica, a olakšica se realizuje dostavljanjem novog plana otplate i izmenom ugovorenih uslova. Korisnik se u zahtevu za odobrenje olakšice opredeljuje da li će obračunatu kamatu plaćati po isteku grejs perioda ili će plaćati tokom trajanja grejs perioda.


2. REFINANSIRANJE kreditnih proizvoda podrazumeva odobravanje novog kredita radi izmirenja svih obaveza prema Banci po osnovu postojećeg/postojećih kreditnih proizvoda, uz grejs period u trajanju od 6 meseci u toku kojeg Banka ne naplaćuje glavnicu, pri čemu obračunava ugovorenu kamatu a rok otplate se produžava na način da iznos anuiteta po isteku grejs perioda a do kraja novog roka otplate kredita nije veći u odnosu na taj iznos pre primene olakšica.


Pravo na REFINANSIRANJE kao olakšice u izmirenju kreditnih obaveza imaju klijenti koji ispunjavaju uslove definisane Odlukom i koji imaju u korišćenju: 

 • kreditne kartice/kreditne kartice za refinansiranje - olakšica u otplati kreditnih obaveza podrazumeva odobrenje novog kredita sa grejs periodom u otplati obaveza u trajanju od 6 meseci. Korisnik dostavlja dokumentaciju neophodnu za dokazivanje ispunjenosti uslova za odobravanje olakšica, a olakšica se realizuje zaključenjem novog Ugovora o refinansiranju.  Korisnik se u zahtevu za odobrenje olakšice opredeljuje da li će obračunatu kamatu plaćati po isteku grejs perioda ili će plaćati tokom trajanja grejs perioda.
 • dozvoljeno prekoračenje (minus) - olakšica u otplati kreditnih obaveza podrazumeva odobrenje novog kredita sa grejs periodom u otplati obaveza u trajanju od 6 meseci.  Korisnik dostavlja dokumentaciju neophodnu za dokazivanje ispunjenosti uslova za odobravanje olakšica, a olakšica se realizuje zaključenjem novog Ugovora o refinansiranju. Korisnik se u zahtevu za odobrenje olakšice opredeljuje da li će obračunatu kamatu plaćati po isteku grejs perioda ili će plaćati tokom trajanja grejs perioda.
 • Brzi keš kredit - olakšica u otplati kreditnih obaveza podrazumeva odobrenje novog kredita sa grejs periodom u otplati obaveza u trajanju od 6 meseci. Nakon isteka grejs perioda, preostali dug se otplaćuje u dve mesečne rate. Korisnik dostavlja dokumentaciju neophodnu za dokazivanje ispunjenosti uslova za odobravanje olakšica, a olakšica se realizuje zaključenjem novog Ugovora o refinansiranju. Korisnik se u zahtevu za odobrenje olakšice opredeljuje da li će obračunatu kamatu plaćati po isteku grejs perioda ili će plaćati tokom trajanja grejs perioda.


Važne napomene: 


U slučaju refinansiranja kreditne kartice, danom odobrenja kredita za refinansiranje kartica će biti nedostupna za upotrebu i nećete biti u mogućnosti da koristite sredstva iz kreditnog limita.


Ukoliko refinansirate dozvoljeno prekoračenje (minus), sredstva iz dozvoljenog prekoračenja neće biti dostupna za korišćenje od dana kada Banka aktivira novi kredit.


Ukoliko refinansirate kredit Brzi keš, nakon isteka grejs perioda, preostali dug se otplaćuje u dve mesečne rate.

 
Napomena za odobrenje novog kredita - refinansiranje: ukoliko je korisnik zaposlen a za postojeći kreditni proizvod koji se refinansira je definisana Administrativna zabrana kao sredstvo obezbeđenja, Banka može tražiti od korisnika da dostavi  novu Administrativnu zabranu (digitalno potpisano ili fizički potpisan original), koja predstavlja sredstvo obezbeđenja  novog kredita za refinansiranje. 

Olakšice se realizuju za svaki proizvod pojedinačno odobrenjem reprograma kredita ili refinansiranja kreditnih obaveza.  

Rok za potpisivanje Ugovora odnosno Aneksa ugovora je 10 dana. Ukoliko u navedenom roku Korisnik ne potpiše ugovornu dokumentaciju, Banka će smatrati da je Korisnik odustao od zahteva za odobrenje olakšice i shodno tome, ista neće biti realizovna.

Navedene olakšice korisnik može koristiti za jedan ili više svojih kredita/kreditnih proizvoda u otplati kod Banke, a  primenjuju se na kreditne proizvode koje je Banka odobrila do 15.12.2020. godine.

Za sva pitanja u vezi sa vrstama olakšica možete nam pisati na imejl adresu banka@mobibanka.rs.
 
 

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA ODOBRENJE OLAKŠICA

 

Popunjen Zahtev, sa pratećom dokumentacijom, možete dostaviti na jedan od sledećih načina: 

 • na imejl adresu olaksice@mobibanka.rs. U skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije i nadležnih tela u Republici Srbiji, Banka omogućava podnošenje zahteva za primenu olakšica putem imejla, čime se na bezbedan i pouzdan način, bez dolaska u Banku može dostaviti zahtev, kao i prateća dokumentacija. Bezbednost i zdravlje naših korisnika je na prvom mestu
 • poštom na adresu Omladinskih brigada 88, Novi Beograd
 • u ekspozituri Mobi Banke, Omladinskih brigada 88, Novi Beograd (radno vreme: ponedeljak – petak od 9 do 17h)
 
Preuzmite Zahtev za odobravanje olakšica u otplati kreditnih obaveza (PDF)
 
Banka je u obavezi da obavesti korisnika o donetoj odluci u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za odobrenje olakšica u otplati kreditnih obaveza.

Zahtev je moguće podneti najkasnije do 30.04.2021. godine. 

Molimo korisnike da popunjen Zahtev dostavljaju sa registrovane imejl adrese u Banci, uz prilaganje prateće dokumentacije, kako bi Banka u najkraćem roku obradila zahtev i donela odluku o ispunjenju uslova za primenu olakšica.

Za sva pitanja u vezi načina podnošenja zahteva možete nam pisati na imejl adresu banka@mobibanka.rs.
 
 

REPREZENTATIVNI PRIMER

 
Reprezentativne primere za REPROGRAM i REFINANSIRANJE kreditnih proizvoda možete pogledati ovde:
 
Reprezentativni primer - refinansiranje kreditne kartice (PDF) Reprezentativni primer - reprogram gotovinskog kredita (PDF) Reprezentativni primer - Brzi keš kredit (PDF)
 
 

NAČIN OTPLATE I OSTALE INFORMACIJE U VEZI SA OLAKŠICAMA

 
Ukoliko je korisnik odabrao da kamatu plaća nakon isteka grejs perioda, kamata obračunata tokom grejs perioda, će se nakon isteka grejs perioda pripisati osnovnom dugu i rasporediti ravnomerno na rok otplate u skladu sa novim planom otplate.

Ukoliko je korisnik odabrao da kamatu plaća tokom trajanja grejs perioda, nakon isteka istog nastavlja sa otplatom mesečnih obaveza koje je imao (reprogram) odnosno novih ugovorenih mesečnih obaveza (refinansiranje).

Navedene olakšice se ne odnose na naknade za usluge Banke koje se tiču platnog prometa (npr. provizija za izvršenje transakcija, naknada za mesečno održavanje tekućeg računa i slično).

Za preduzete mere i aktivnosti u skladu sa Odlukom, Banka neće naplaćivati naknade kao ni troškove koje može imati u vezi s tim merama i aktivnostima, uključujući i troškove za obradu zahteva korisnika.

Za sva dodatna pitanja u vezi olakšica u otplati kreditnih obaveza možete nam pisati na imejl adresu banka@mobibanka.rs.
 
 

 
Informacije o moratorijumu u periodu od 01.08. do 30.09 Informacije o moratorijumu u periodu od 31.03. do 29.06.